Toimintasuunnitelma 2021

  1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten oikeuksien edistäminen ja heidän perheidensä tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestää tapahtumia. 

  1. Yhdistyksen visio 

Vanhemmat tukevat lasta tässä hetkessä 

Lapsen ja nuoren sukupuolen kokeminen on yksilöllistä, kuten aikuisillakin. Kun lapsi tai nuori tarvitsee tukea ja apua pohtiessaan sukupuoli-identiteettiään, hänen tarvitsee tulla kuulluksi. Sukupuolen kokemuksen muuttumisen pelko ei saa olla este lapsen tukemiselle. 

Vanhemmat saavat tukea 

Lapsen sukupuolikokemuksen tukeminen voi asettaa vanhemmat joskus haasteiden eteen. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja vertaistukea tukeakseen lasta yhteiskunnassa, erilaisissa asiointitilanteissa ja yhteisöissä. 

Suomi on sukupuoliltaan moninaisille lapsille ja nuorille hyvä paikka elää 

Sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten tutkimuksen ja hoidon pitää Suomessa olla asianmukaista, avointa, nopeaa ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Tarvittavaa hoitoa pitää saada jo tutkimusprosessin aikana ja sen tulee perustua ajankohtaisiin kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Myös alle 13-vuotiaiden tilanne täytyy huomioida asiantuntevasti sekä terveydenhuollossa että muilla yhteiskunnan osa-alueilla. 

Kaikkien lapsia ja nuoria koskevien palveluiden tulee olla sensitiivisiä sukupuolen moninaisuudelle. Yhteiskunnan tulee muuttua niin, että sukupuoliltaan moninaiset lapset ja nuoret voivat elää sosiaalisessa sukupuolessaan haluamallaan tavalla. 

  1. Tavoitteet ja keinot 

Rohkeus 

Rohkeus on meille asia, joka määrittää vahvasti meidän kaikkea toimintaa. Meidän täytyy olla rohkeita, jotta meidän asia etenee. Näkyvyys on meille elintärkeä resurssi, jonka kautta saamme tavoitteitamme ajettua ja se vaatii rohkeutta. Rohkeus ei poissulje asiallisuutta ja faktapohjaisuutta.

Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyyden nähdään käsittävän sekä meidän perheet että laajemmin transyhteisön sekä muun sateenkaariyhteisön. Tehdään yhdessä osana laajempaa yhteisöä ja autetaan ihmisiä vertaistuen ja tiedon piiriin. Tunnistetaan omat etuoikeutemme ja käytetään niitä yhteisön hyväksi. 

Muutos ja periksiantamattomuus 

Muutos on se, mitä meidän täytyy saada aikaan. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä itsensä tarpeettomaksi. 

Edelläkävijyys 

Olemme ensimmäinen yhdistys laatuaan, kukaan muu ei ole tehnyt tätä samaa työtä samalla tavalla kuin me tai samoista lähtökohdista. 

Solidaarisuus 

Kytkeytyy yhteisöllisyyteen ja käsittää sekä meidän perheet että yhteisön, joiden etu pyritään huomioimaan kaikessa toiminnassa. 

  1. Yhdistyksen toiminnan keskeiset (strategiset) painopisteet 

Translasten ja -nuorten perheet ry:llä on vuoden 2021 päätavoitteena edistää alaikäisten huomioiminen kokonaisvaltaisessa translain uudistuksessa. Pyrimme myös edistämään transpolien ja alle 13-vuotiaiden psykiatristen palveluiden yhteistyötä.​ Muina yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat Näen sinut - Opas lapsen sukupuolen moninaisuuteen -kirjan julkaisun saaminen levitykseen sekä virtuaalisten vertaistapaamisten kehittäminen.

  1. Vuonna 2021 oma toiminta 

Itse järjestettävät tapahtumat ja niiden sisällöt 

Huomioidaan kaikessa tapahtumatoiminnassa koronatilanne ja sen aiheuttamat turvallisuusnäkökohdat. Tämän johdosta osa tapahtumista voi mahdollisuuksien mukaan tulla järjestettäviksi etänä. 

Piknik kesällä 

Järjestetään vertaistapaamisena piknik Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä ja jäsenistön toiveiden mukaan myös muiden kaupunkien Pride-tapahtumien yhteydessä. 

Lasten ja nuorten tapaamisia eri puolilla Suomea 

Yhdistyksellä on jäseniä ympäri Suomen, joten yhdistys tukee vuoden 2021 aikana myös alueellisia tapahtumia, jotta mahdollisimman monella perheellä olisi mahdollisuus tulla paikalle matalalla kynnyksellä. Alueellisten tapahtumien tueksi yhdistys tarjoaa paikallisille toimijoille sekä taloudellista tukea että neuvoja vertaistuen tarjoamiseen. 

Yhdistys järjestää vuonna 2021 4. vuosittaisen viikonloppuleirin perheille, joissa on sukupuoliltaan moninainen lapsi tai nuori. Leirin käytäntöjä ja toteutustapoja kehitetään edelleen edellisten vuosien kokemusten perusteella. Järjestämisessä huomioidaan vallitseva koronatilanne. 

Pikkujoulut 

Yhdistys järjestää jäsenilleen ja muille yhdistyksestä kiinnostuneille pikkujoulutapahtuman loppuvuonna 2021. 

Verkostoitumistyön tiedossa olevat tapahtumat vuonna 2021 

Yhdistys on aktiivisesti läsnä sukupuoltaan pohtivien lasten perheille suunnatuissa, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Sateenkaariperheiden järjestämissä tapaamisissa. 

Yhdistys on mukana translakikampanjoinnissa ja muussa vastaavassa ihmisoikeustyössä eri yhteistyökumppanien kanssa. Yhdistys tukee toiminnallaan kaikkea erityisesti yhteisön sisältä nousevaa rauhanomaista yhteistoimintaa. 

Yhdistys osallistuu alueellisiin sateenkaaritapahtumiin ja huomioi ne myös viestinnässään. 

Toimihenkilötoiminta 

Yhdistys kiinnittää vuonna 2021 erityistä huomiota yhdistyksen toimihenkilötoiminnan käynnistämiseen. Kehitetään myös yhdistyksen sisäistä viestintää.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhdistys ottaa yhteistyökumppanien kanssa yhteyttä keskeisiin päättäjiin ja pyrkii tuomaan myös sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten arkea ja hoitopolkuun liittyviä keskeisiä ongelmakohtia näkyviin. 

Yhdistys tarjoaa omaa kokemusasiantuntijuuttaan yhteistyökumppanien käyttöön sellaisissa tilanteissa ja päätöksenteossa, jossa sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten asioita käsitellään. 

Yhdistys osallistuu tarpeen mukaan muiden yhdistysten julkisiin kannanottoihin. 

Yhdistys hyödyntää Setan kuntavaalikampanjaa ajakseen kunnissa lasten ja nuorten tasavertaisia oikeuksia. 

  1. Yhdistyksen jäsenasiat ja hallitustyö 

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. 

Hallituksen kokoukset vuonna 2021 pidetään kerran kuussa pois lukien kesätauko (kesä-heinäkuu). Kokoukset voidaan pitää videopalaverina tai tapaamisena. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä sähköpostikokouksia. Kevät- ja syyskokoukset pidetään pk-seudulla tai etäyhteyden välityksellä koronarajoitukset huomioiden. 

  1. Viestintä 

6.1 Ulkoinen viestintä 

Yhdistys huomioi kaikessa ulkoisessa viestinnässään, että sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa keskiössä tulee olla niiden ihmisten äänen, joilla on keskusteltavasta asiasta henkilökohtaista kokemusta. Yhdistys pyrkii tuomaan julkiseen keskusteluun mukaan ennen kaikkea sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten perheiden kokemuksia ja toiveita. Yhdistys tuo esille sekä alaikäisten lasten että heidän vanhempiensa näkemyksiä. 

Kotisivut 

Yhdistyksen verkkosivusto on osoitteessa http://www.transperheet.fi/, ja sivustolta löytyvät niin Twitter- kuin Facebook-kanavatkin. Sivustolla päivitetään linkkejä, tietoa tarjoavia sivuja sekä yhdistyksen medianäkyvyydestä kertovaa sivua. Kokoamme sivustolle myös eri yhteyksissä julkaistuja kirjoituksia ja kannanottoja. Sivustolla pidetään yllä myös sukupuolineutraali wc -listaa.

Facebook 

Yhdistyksen julkinen Facebook-sivu on osoitteessa https://www.facebook.com/transperheet/, ja sivulla jaetaan ajankohtaista tietoa, tapahtumia sekä linkkejä. Vapaamuotoinen yhteistyö jäsenistön kanssa tapahtuu yhdistyksen jäsenille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Yhdistys on myös läsnä muissa vertaisryhmissä, joissa sukupuoliltaan moninaisten lasten perheet käyvät vertaiskeskustelua. 

Twitter 

Yhdistyksen Twitter-tilin tunnus on @Transperheet. Tilin kautta yhdistys jakaa ajankohtaisia viestejä varsinkin translakiin liittyen, ja osallistuu sukupuolen moninaisuutta ja sukupuoliltaan moninaisia lapsia ja nuoria käsittelevään keskusteluun myös kansainvälisesti. 

Instagram 

Yhdistyksen Instagram-tilin tunnus on @Transperheet. Tilin kautta yhdistys jakaa kuvallista aineistoa osallistumisesta tapahtumiin ja vaikuttamiseen sekä tietoiskuja. Tilin tarkoituksena on pysyä näkyvissä sateenkaariyhteisölle. 

Media 

Yhdistys pyrkii osallistumaan sukupuolen moninaisuutta ja sukupuoliltaan moninaisia lapsia ja nuoria käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tiedotukseen eri medioissa (lehdet, radio, tv, podcast ja jo mainitut sosiaalisen median kanavat). 

Setan uutiskirje 

Yhdistys tiedottaa tarvittaessa toiminnastaan Setan uutiskirjeessä. 

6.2. Sisäinen viestintä 

Jäsenkirje 

Jäsenkirjeen myötä tiedotetaan jäsenistöä tapahtumista ja kokouksista neljästi vuodessa. Facebook-ryhmä 

Yhdistyksellä on jäsenistön kanssa tapahtuvaa viestimistä varten oma erillinen Facebook-ryhmä. Pyritään kehittämään ryhmän toimintaa toimihenkilövetoiseksi.

  1. Verkostoyhteistyö 

Vuoden 2021 keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Amnesty, Trasek, Seta, Trans ry, Helsinki Pride -yhteisö ry ja muut alueelliset Seta ry:n jäsenjärjestöt, Ihmisoikeusliitto, sekä Sateenkaariperheet. Yhdistys toimii erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä transverkostoissa, kuten esimerkiksi Translakivaikuttajien verkostossa. Lisäksi yhdistys osallistuu mahdollisiin toimintansa tarkoitusta vastaaviin hankkeisiin.