Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen toiminnan keskeiset (strategiset) painopisteet

Translasten ja -nuorten perheet ry:llä on vuoden 2020 päätavoitteena saada myös alaikäisten tilanne mukaan translain muutoksiin eduskunnan käsittelyssä. Yhdistyksen näkökulma on, että sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee olla mahdollista myös alle 18-vuotiaille. Muina yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat vertaistoiminta, verkostoituminen ja toiminnan vakiinnuttaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen esimerkiksi sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten hoitopolun parantamisen ja yleisen tietoisuuden lisäämisen osalta.

Vuonna 2020 oma toiminta

Itse järjestettävät tapahtumat ja niiden sisällöt

Piknik kesällä

Järjestetään vertaistapaamisena piknik Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä ja jäsenistön toiveiden mukaan myös muiden kaupunkien Pride-tapahtumien yhteydessä.

Lasten ja nuorten tapaamisia eri puolilla Suomea

Yhdistyksellä on jäseniä ympäri Suomen, joten yhdistys tukee vuoden 2020 aikana myös alueellisia tapahtumia, jotta mahdollisimman monella perheellä olisi mahdollisuus tulla paikalle matalalla kynnyksellä. Alueellisten tapahtumien tueksi yhdistys tarjoaa paikallisille toimijoille sekä taloudellista tukea että neuvoja vertaistuen tarjoamiseen. Yhdistys järjestää vuonna 2020 kolmannen vuosittaisen viikonloppuleirin perheille, joissa on sukupuoliltaan moninainen lapsi tai nuori. Leirin käytäntöjä ja toteutustapoja kehitetään edellisten vuosien kokemusten perusteella.

Pikkujoulut

Yhdistys järjestää jäsenilleen ja muille yhdistyksestä kiinnostuneille pikkujoulutapahtuman loppuvuonna 2020.

Verkostoitumistyön tiedossa olevat tapahtumat vuonna 2020

Vuonna 2020 yhdistys on aktiivisesti yhteydessä sidosryhmiin ja -järjestöihin yhteistyön mahdollisuuksista. Yhdistys on ollut vuodesta 2018 lähtien Seta ry:n jäsenjärjestö, ja jäsenyyden myötä yhdistys on tehnyt tiivistä yhteistyötä sekä Setan että sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Vuonna 2020 yhdistys osallistuu esimerkiksi Setan edustajakokoukseen kahdella jäsenellä. Yhdistys on aktiivisesti läsnä sukupuoltaan pohtivien lasten perheille suunnatuissa, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Sateenkaariperheiden järjestämissä tapaamisissa. Yhdistys on mukana kaikenlaisessa translakikampanjoinnissa ja muussa vastaavassa ihmisoikeustyössä eri yhteistyökumppanien kanssa. Yhdistys osallistuu erilaisiin alueellisiin Pride-tapahtumiin näkyvästi, ja huomioi ne myös viestinnässään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Yhdistys kiinnittää vuonna 2020 erityistä huomiota jäsenten sitouttamiseen sekä hallitusjäsenhankintaan. Ensimmäisten toimintavuosien kokemusten perusteella kehitetään jäsenistön sitouttamista ja aktivoimista. Erityisen tärkeää on huomioida, että yhdistys on maanlaajuinen ja monella yhdistyksen jäsenistä on todennäköisesti paljon vastuuta ja aikapainetta monesta suunnasta elämäntilanteen vuoksi, joten toiminnan on vastattava näihin tarpeisiin. Myös viestintää kehitetään osana toiminnan vakiinnuttamista (kohta 6).

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhdistys jakaa tietoa toiminnastaan ja strategisista tavoitteistaan mahdollisimman laajasti lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Yhdistys ottaa yhteistyökumppanien kanssa yhteyttä keskeisiin päättäjiin ja pyrkii tuomaan myös sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten arkea ja hoitopolkuun liittyviä keskeisiä ongelmakohtia näkyviin. Yhdistys tarjoaa omaa kokemusasiantuntijuuttaan yhteistyökumppanien käyttöön sellaisissa tilanteissa ja päätöksenteossa, jossa sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten asioita käsitellään.

Yhdistyksen jäsenasiat ja hallitustyö

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. Hallituksen kokoukset vuonna 2020 pidetään ensisijaisesti parillisten kuukausien ensimmäisenä viikonloppuna tai siirretään tarvittaessa jollekin arkipäivälle. Kokoukset voidaan pitää videopalaverina tai tapaamisena. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä sähköpostikokouksia. Kevät- ja syyskokoukset pidetään pk-seudulla ja niihin on mahdollista osallistua myös etänä verkon kautta.

Viestintä

6.1 Ulkoinen viestintä

Yhdistys huomioi kaikessa ulkoisessa viestinnässään, että sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa keskiössä tulee olla niiden ihmisten äänen, joilla on keskusteltavasta asiasta henkilökohtaista kokemusta. Yhdistys pyrkii tuomaan julkiseen keskusteluun mukaan ennen kaikkea sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten perheiden kokemuksia ja toiveita. Yhdistys tuo esille sekä alaikäisten lasten että heidän vanhempiensa näkemyksiä.

Kotisivut

Yhdistyksen verkkosivusto on osoitteessa http://www.transperheet.fi/, ja  sivustolta löytyy niin Twitter kuin Facebook. Sivustolla päivitetään linkkejä, tietoa tarjoavia sivuja sekä yhdistyksen medianäkyvyydestä kertovaa sivua. Sivustolla pidetään yllä myös sukupuolineutraali wc -listaa

Facebook

Yhdistyksen julkinen Facebook-sivu on osoitteessa https://www.facebook.com/transperheet/, ja sivulla jaetaan ajankohtaista tietoa, tapahtumia sekä linkkejä. Vapaamuotoinen yhteistyö jäsenistön kanssa tapahtuu yhdistyksen jäsenille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Yhdistys on myös läsnä muissa vertaisryhmissä, joissa sukupuoleltaan moninaisten lasten perheet käyvät vertaiskeskustelua.

Twitter

Yhdistyksen Twitter -tilin tunnus on @Transperheet. Tilin kautta yhdistys jakaa ajankohtaisia viestejä varsinkin translakiin liittyen, ja osallistuu sukupuolen moninaisuutta ja sukupuoliltaan moninaisia lapsia ja nuoria käsittelevään keskusteluun myös kansainvälisesti.

Instagram

Yhdistyksen Instagram-tilin tunnus on @Transperheet. Tilin kautta yhdistys jakaa kuvallista aineistoa osallistumisesta tapahtumiin ja vaikuttamiseen sekä tietoiskuja. Tilin tarkoituksena on pysyä näkyvissä sateenkaariyhteisölle.

Media

Yhdistys pyrkii osallistumaan sukupuolen moninaisuutta ja sukupuoliltaan moninaisia lapsia ja nuoria käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tiedotukseen eri medioissa (lehdet, radio, tv, podcast ja jo mainitut sosiaalisen median kanavat).

Setan uutiskirje

Yhdistys tiedottaa tarvittaessa toiminnastaan Setan uutiskirjeessä.

6.1 Sisäinen viestintä

Jäsenkirje

Jäsenkirjeen myötä tiedotetaan jäsenistöä  tapahtumista ja kokouksista neljästi vuodessa. Jäsenkirje lähetetään Membook -jäsenrekisterisivuston kautta.

Facebook -ryhmä

Yhdistyksellä on jäsenistön kanssa tapahtuvaa viestimistä varten oma erillinen Facebook-ryhmä.

Verkostoyhteistyö

Vuoden 2020 keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Amnesty, Trasek, Seta, Helsinki Pride -yhteisö ry ja muut alueelliset Seta ry:n jäsenjärjestöt, Ihmisoikeusliitto, sekä Sateenkaariperheet. Yhdistys kontaktoi vuoden 2020 aikana aktiivisesti yhteistyökumppaneitaan ja osallistuu yhteisen toiminnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Yhdistys toimii erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä transverkostoissa, kuten esimerkiksi Translakivaikuttajien verkostossa. Lisäksi yhdistys osallistuu mahdollisiin toimintansa tarkoitusta vastaaviin hankkeisiin.